ขั้นตอนการจำนอง ขายฝาก

ขั้นตอนการจำนอง ขายฝาก

 1. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์(099-495-9793 คุณวิทย์)/Line ID: baanheng คุยรายละเอียดเบื้องต้น
 2. ไปดูบ้านที่จะทำสัญญาจำนอง ขายฝาก โดยนายทุนไปด้วยตนเอง
 3. ฟังข้อมูลการทำสัญญาจากนายทุน และตกลงรายละเอียดเรื่องวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยกันให้เรียบร้อย
 4. นัดวันไปทำสัญญา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
 5. เมื่อทำสัญญา ณ กรมที่ดินเสร็จ ลูกค้ารับเงินสดทันที
 6. เราเน้นการบริการเป็นสำคัญ ดูแลลูกค้าตลอดระยะสัญญา
 7.  ถ้าครบสัญญาขายฝาก หากลูกค้ามีเหตุให้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ เรายังสามารถขยายเวลาไถ่ถอนได้สูงสุดถึง 10 ปี
 8.  หากลูกค้าต้องการไถ่ถอนบ้านสามารถทำได้ทันที โดยทำการแจ้งล่วงหน้าซัก 2 วัน
 9. ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 099-495-9793 คุณวิทย์ ทุกวันไม่มีวันหยุด 6.00 – 23.00 น.

ข้อมูลเบื้องต้นในการทำจำนอง ขายฝาก

1.   สำเนาโฉนดหน้า-หลัง
2.   ราคาประเมินที่ดิน จากกรมที่ดิน
3.   ข้อมูลเบื้องต้น เช่น เนื้อที่, ราคาประเมิน, ราคาประกาศขาย, ติดถนนอะไร , มีทางเข้าออกหรือไม่, ใกล้กับสถานที่อะไร (เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคิดวงเงิน และดอกเบี้ย)


เอกสารที่ต้องใช้ ณ วันทำสัญญา

1.โฉนดที่ดินตัวจริง
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง
3.บัตรประชาชนตัวจริง
4.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
5.ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
6.หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
7.มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
8.ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
9.ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)


ขั้นตอนการจดทะเบียน จำนอง ขายฝาก

(*** อ้างอิงจากเวปไซด์กรมที่ดิน nam.dol.go.th/)

 1. ประชาสัมพันธ์ – รับบัตรคิว ณ กรมที่ดิน
 2. รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. ประเมินทุนทรัพย์
 7. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
 8. พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
 9. คู่กรณีลงนามในสัญญา
 10. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 11. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

จำนอง-ขายฝาก-Banner01